Wet Verbetering Poortwachter

De wet verbetering poortwachter is in het leven geroepen met als doel de instroom in de WAO/WIA te verminderen en verzuimreductie voor de werkgever te realiseren. In deze wet staat beschreven waar werkgever en werknemer zich aan moeten houden. Remplooi zorgt er voor dat de verplichtingen voortvloeiend uit deze wet worden uitgevoerd. De dienstverlening van Remplooi is dan ook ‘wet verbetering poortwachter proof’. De gevolgen voor het niet of niet juist volgen van de voorschriften in deze wet kunnen behoorlijk zijn. Zo kan het UWV een boete opleggen van een jaar extra loon doorbetalen als de regels in deze wet tijdens de verzuimbegeleiding niet voldoende zijn gevolgd. De Wet Verbetering Poortwachter in het kort.

Wet Verbetering Poortwachter verplichting werkgever

De wellicht meest voelbare verplichting in het kader van de wet verbetering poortwachter is dat u, als werkgever, het loon tijdens ziekte moet doorbetalen. Na eventuele wachtdagen kan dat oplopen tot een periode van twee jaar. Ook moet u in deze twee jaar ziekteverzuim aan alle verplichtingen volgens deze wet hebben voldaan. Het UWV toetst deze inspanningen en kan u een boete opleggen als zij deze inspanningen als onvoldoende beoordeelt. Wij bewaken dit proces. De zorg voor het juist en correct uitvoeren van de wet verbetering poortwachter kunt u met een gerust gevoel aan ons over laten.

Wet Verbetering Poortwachter verplichting werknemer

Maar de wet verbetering poortwachter kent ook verplichtingen voor de werknemer. De loondoorbetaling tijdens ziekte geldt namelijk niet als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie. Er zijn een aantal redenen om deze loondoorbetaling tijdens ziekte op te schorten of stop te zetten. Redenen die veelal niet of slechts gedeeltelijk bij de werkgever bekend zijn. Remplooi kent deze redenen en regels als zijn broekzak en deze worden bij iedere beoordeling gewogen.

Wet Verbetering Poortwachter ontslag

Het niet meewerken aan de verplichtingen in het kader van de wet verbetering poortwachter kan heel vervelende gevolgen hebben voor de werknemer. Naast loonopschorting of loonstop kan dit zelfs leiden tot ontslag. Het gaat ons nooit om een sanctie voor de werknemer. Ons doel is om de werknemer uit te leggen wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet meewerken aan de wet verbetering poortwachter. Daarmee brengen we vastgelopen cases weer in beweging.

Wet Verbetering Poortwachter Plan van Aanpak

Het Plan van Aanpak is een belangrijk onderdeel van deze wet. In het Plan van Aanpak leggen werkgever en werknemer gemaakte afspraken vast. Zowel inhoudelijk als procedureel wordt door het UWV aan dit Plan van Aanpak eisen gesteld. Voor ons dagelijkse kost en gesneden koek; voor u een incidentele klus. Wordt dit document bij de toetsing van het UWV als niet voldoende beoordeeld, dan is er al sowieso een boete van een kwartaal aan loondoorbetaling. Remplooi neemt ook deze verplichting uit de wet verbetering poortwachter op zich. Een geruststellend idee is de ervaring.